TA INGA RISKER!

Utbildningsmaterial om företags ansvar vid utvinningen av naturresurser

Utvinning av naturresurser innebär stora risker för att människors rättigheter kränks och kan ha en skadlig inverkan på miljön. Detta utbildningsmaterialet syftar till att ge företag och organisationer i det civila samhället en förståelse för sådana risker och kopplingen till företags verksamhet. Hur påverkar utvinning av naturresurser människor och miljö? Vilket ansvar har företagen?

 

Världens ekonomier är beroende av utvinning av naturresurser såsom olja, gas, mineraler och skog. Utvinningen av dessa råvaror skapar miljontals arbetstillfällen och utgör viktiga inkomstkällor för många länder, speciellt bland låginkomstländer.

Enligt Världsbanken lever 3.5 miljarder människor i länder som är rika på olja, gas eller mineraler. Genom att förvalta dessa tillgångar på rätt sätt kan vinsterna från utvinningen minska fattigdom och öka samhällens välstånd. Men samtidigt som möjligheterna är stora är utvinningsindustrin utifrån flera perspektiv en högrisksektor på grund av dess omfattande sociala och miljömässiga påverkan.

Vilket ansvar har företag som på olika sätt är verksamma inom utvinningsindustrin för effekter på människor och miljö som deras egen verksamhet eller affärsrelationer ger upphov till?  Hur kan företag skapa sig en bild av de olika risker som de själva kan stöta på och som deras underleverantörer eller kunder kan möta? Hur kan dessa risker hanteras?

Detta utbildningsmaterial riktar sig till företag som vill lära sig mer om utvinningsindustrins påverkan på människor och miljö och hur företag ska se till att de respekterar mänskliga rättigheter och miljö i all sin verksamhet. Materialet riktar sig också till civilsamhällesorganisationer som arbetar med frågor som rör hållbart företagande och som granskar företags agerande.


Småskalig gruvdrift i Kongo-Kinshasa. Foto: Roland Brockmann/MISEREOR

Det här utbildningsmaterialet har producerats med finansiellt stöd från Europeiska Unionen och Sida. Innehållet i materialet är ForumCivs ansvar och kan under inga omständigheter anses spegla Europeiska Unionens eller Sidas ståndpunkter.

Swedwatch har bidragit med underlag till delar av materialet.