Verktyg

Fördjupande material, guider och verktyg från FN, OECD, EU och olika organisationer

FN:s vägledande principer

Här kan du läsa mer om FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter.

Kopplat till FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter finns ett ramverk för rapportering som företag kan använda.

Den svenska regeringen har tagit fram en nationell handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. Handlingsplanen syftar till att omsätta FN:s vägledande principer i praktisk handling på nationell nivå.

Business & Human Rights Resource Center har samlat exempel, artiklar och guider om UNGP. Se också deras implementeringshubb där materialet är uppdelat utifrån målgrupp.

Somo Institute har tagit fram en guide för organisationer som vill granska företag utifrån UNGP och driva kampanjer.

EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering (2014/95/EU) säger att alla företag med 500 anställda eller fler måste rapportera publikt om hur de implementerar policyer för miljöhänsyn, socialt ansvar och hur anställda behandlas, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och mutor samt mångfald i styrelsen.

Hur Sverige har valt att implementera lagen kan du läsa mer om här:

EU-kommissionen har tagit fram en praktisk guide om hur UNGP kan implementeras i små- och medelstora företag:

Human Rights Due Diligence

OECD har utvecklat en Due-diligence guide med rekommendationer anpassad för leverantörsled som omfattar mineraler från konflikt- och högriskområden. Dessa riktlinjer är tillämpbara och relevanta för alla företag i OECD-länder, inklusive Sverige, oavsett var i leverantörskedjan företagen befinner sig.

UNICEF har tagit fram ett toolkit för företag som ger stöd i hur barns rättigheter respekteras i storskalig gruvdrift.

Oxfam har tagit fram en vägledning för att hantera påverkan kopplat till jämställdhet och kön inom utvinningsindustrin.

Oxfam har också tagit fram ett verktyg riktat till lokalsamhällen och organisationer för att identifiera kränkningar av mänskliga rättigheter, hitta sätt att bemöta dem samt engagera företag och lokala myndigheter för att få dem att respektera mänskliga rättigheter.   

NomoGaia har tagit fram stöd för företag som vill göra en Human Rights Impact Assessment (konsekvensanalys). De har också gjort tre fallstudier på genomförda konsekvensanalyser från utvinningsindustrin som bland annat visar på vanliga fallgropar och ger förslag på hur dessa undvikas. 

Danish Institute for Human Rights har tagit fram en steg för steg-guide i hur företag kan genomföra en Human Rights Impact Assessment som omfattar hela Due Diligence-processen. 

Shift har en vägledning för Due Diligence i högriskländer.

Intressentdialog

Det finns ett flertal guider för hur företag kan engagera sina intressenter i Due Diligence-processen: 

OECD

Global Compact Germany:

Danish Institute for Human Rights:

Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth (initiativ av Sverige med stöd av OECD och ILO)

Riskverktyg

Department of Labor (US) har ett verktyg där det går att söka på produkter som riskerar att produceras av barn- eller slavarbetare.

MVO Nederland har ett omfattande riskverktyg som samlar rapporter och information om företags påverkan utifrån länder.

Environmental Justice Atlas har ett verktyg för att hitta konflikter kopplade till miljöpåverkan (stat och företag). 

Shift har en vägledande rapport om hur företag kan identifiera och prioritera risker i leverantörsleden.

FIDH (International Federation of Human Rights) har en guide för organisationer och drabbade som redogör för olika klagomålsmekanismer.

Verité har tagit fram ett verktyg som kartlägger risker för olika varor.

Responsible Sourcing Tool kartlägger risker för en mängd olika varor och sektorer. 

Know the chain är en plattform för företag och investerare som vill förstå och hantera risker för tvångsarbete i sina leverantörsled.

Fairphone har tagit fram en rapport som visar på vilka material och mineraler som ingår i en mobiltelefon.

Rapporter

ForumCiv har gett ut en rapport om kopplingar mellan utvinningsindustrin och hot mot människorättsförsvarare/civilsamhället samt en rapport om effekter av kolbrytning i Colombia, där Vattenfall och AP-fonderna granskas.

Swedwatch har ett flertal rapporter som berör utvinningsindustrin, bland annat koppar, jade och platina.  

Human Rights Watch har tagit fram en rapport och en film om barnarbete i guldgruvorna i Filippinerna.

Amnesty International har tagit fram flera rapporter om människorättskränkningar kopplat till utvinning av naturresurser.

Global Witness har flera rapporter om utvinning av olja och gas, gruvdrift samt skogsavverkning.

Internationella fackföreningar som International Trade Union Confederation (ITUC) och IndustriALL Global Union har tagit fram flera rapporter om risker för arbetare, bland annat inom gruvsektorn.