TILLGÅNG TILL GOTTGÖRELSE

 

 

Foto: Jordens Vänner

I och med sitt ansvar att skydda sina medborgares mänskliga rättigheter har staten en skyldighet att se till att de som drabbas negativt av företagsverksamhet har tillgång till gottgörelse genom att få sin sak prövad. För att möjliggöra gottgörelse krävs att det finns effektiva klagomålsmekanismer på plats dit drabbade kan vända sig. Det finns juridiskt bindande klagomålsmekanismer som staten ska tillhandahålla, exempelvis domstolar. Det finns också icke-juridiskt bindande klagomålsmekanismer, till exempel nationella råd för mänskliga rättigheter, dit en drabbad person kan vända sig för att få ett utslag och lösa konflikter innan de når domstol. Staten måste också se till att det finns en praktisk möjlighet att klaga, genom att exempelvis se till att det inte är för dyrt och att bedömningen inte påverkas av korruption eller politiska syften. 

Alla stater som är medlemmar i OECD (eller som har anslutit sig till OECD:s riktlinjer för företagsansvar) måste upprätta nationella kontaktpunkter (National Contact Point, NCP) dit personer och organisationer kan vända sig och anmäla klagomål gällande företag och mänskliga rättigheter. De nationella kontaktpunkterna fungerar som medlande instanser som kan ge utslag och rekommendationer till hur företagen ska agera. På OECD:s webbplats finns alla befintliga klagomål samlade.

FN:s vägledande principer säger också att företagen själva bör upprätta klagomålsmekanismer. Dessa ska syfta till att hantera klagomål, korrigera brister och möjliggöra att gottgörelse tilldelas i ett tidigt skede. De kan också ge information till företag om vilken påverkan och risker som finns kopplade till deras verksamhet. Klagomålsmekanismer på företagsnivå, eller genom branschinitiativ, kan till exempel vara kommittéer med upprättade processer för klagomålshantering, hotlines, förslagslådor eller andra alternativ. Dessa kan administreras av företaget på egen hand eller via en tredje part, till exempel en lokal intresseorganisation som har arbetstagares eller lokalbefolkningens förtroende. En klagomålsmekanism kan bara fungera om målgruppen känner till den, litar på den och har möjlighet att använda den, och det är viktigt att alla klagomål tas seriöst, utreds och följs upp. I korthet kan en klagomålsmekanism sägas vara effektiv när den är: legitim; tillgänglig; förutsägbar; likvärdig; öppen; förenlig med de mänskliga rättigheterna; en källa till fortsatt lärande; grundar sig på delaktighet och dialog.

Tips!

Organisationen Shift har tagit fram en vägledning för klagomålsmekanismer och har flera exempel på klagomålsmekanismer. 

Diskussionsfrågor:

På vilket sätt kan de som påverkas negativt av ett företags verksamhet framföra sina klagomål? Finns det information tillgänglig på företagets hemsida? Hur hanteras klagomålen? Vilka klagomål kommer in och vad säger de om verksamheten? 

Tillbaka till Företagsansvar