FÖRETAGS ANSVAR ATT RESPEKTERA

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

 

 

Foto: Tanenhaus

Enligt UNGP måste företag som ett minimum respektera alla internationellt erkända mänskliga rättigheter. Med detta avses FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), deras tillhörande konventioner (1966), och Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Ingen mänsklig rättighet är viktigare än någon annan och företagen kan heller inte välja vilka mänskliga rättigheter som de vill respektera. Principerna i UNGP är i sig inte juridiskt bindande men ska ses som en förklaring av vad befintlig internationell rätt säger gällande företags och staters ansvar och roller när det kommer till att respektera mänskliga rättigheter.

Diskussionsfråga: 

Känner du till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, deras tillhörande konventioner och vad de säger?

 

Företag kan både direkt och indirekt genom sina affärsförbindelser vara inblandade i negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Företagen har ett ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna som innebär att de ska undvika att orsaka eller bidra till negativ påverkan genom sin egen verksamhet eller sina affärsrelationer. Företagen måste också försöka förhindra och begränsa negativ påverkan på mänskliga rättigheter när de genom sina affärsförbindelser står i direkt samband med dem, till exempel om en underleverantör agerar på ett sätt som bryter mot mänskliga rättigheter i samband med mineralutvinning.

Beroende på om företaget har orsakat, bidragit till eller står i samband med negativ påverkan så förväntas företaget agera på olika sätt.

Hur kan företag agera när mänskliga rättigheter kränks?

Orsaka: Ett företag använder barn som arbetskraft i en gruva

Upphöra/förebygga: Företaget måste upphöra med det och förebygga att det händer igen,
t ex genom att företaget ser till så att barnen får skolgång

Gottgörelse: Familjen kompenseras ekonomiskt, skolavgifter betalas

Bidra: Gruva släpper ut förorenat vatten i flod i likhet med kringliggande gruvor

Upphöra/förebygga/mildra: Rena utsläppen

Bidra till gottgörelse: Tillsammans med övriga företag kompensera drabbade, betala för sanering

Samband: Företag säljer fordon till ett annat företag som begår markstöld

Använd inflytande: Tala med företaget, frys leveranser

Frivilligt att bidra till gottgörelse

 

Observera att dessa exempel är till för att illustrera ”orsaka, bidra, stå i samband till”, och inte är någon rekommendation hur företag ska agera, då detta kan variera från fall till fall.

Har företaget direkt orsakat negativ påverkan på mänskliga rättigheter, till exempel genom att använda barn som arbetskraft i en gruva, måste företaget omedelbart upphöra med det och vidta förebyggande åtgärder så att det inte händer igen. Företaget har också ett ansvar att se till att de drabbade gottgörs, till exempel genom att barnens familjer kompenseras ekonomiskt.

På liknande sätt ska ett företag som bidrar till negativ påverkan upphöra med detta och även bidra till gottgörelse. Att bidra kan till exempel innebära att ett gruvföretag släpper ut förorenat vatten i en närliggande flod som tillsammans med andra gruvors utsläpp förstör vattnet och närmiljön så att lokalbefolkningen inte längre kan använda vattnet eller bruka jorden.

När ett företag inte själv har orsakat eller bidragit till negativ påverkan, men står i direkt samband med den genom sina affärsförbindelser, förväntas företaget använda sitt inflytande för att påverka de som orsakar eller bidrar till negativ påverkan. Ett exempel på ett företag som står i samband med negativ påverkan är ett företag som säljer fordon till gruvföretag som ägnar sig åt markstöld. Företaget kan då exempelvis använda sitt inflytande genom att samtala med sin kund (gärna tillsammans med andra leverantörer och på så sätt tillsammans få en starkare röst gentemot kunden), frysa leveranser, eller på annat sätt försöka förmå kunden att upphöra med sina destruktiva handlingar.

Företag kan ha mer eller mindre inflytande beroende på hur affärsförbindelsen ser ut, var i leverantörskedjan företaget befinner sig, eller beroende på företagets storlek. Inflytande kan också se olika ut och kan exempelvis innebära ett kommersiellt inflytande eller ett gemensamt inflytande via flerpartsinitiativ. Vem företaget har inflytande över varierar också. Det kan vara leverantörer, kunder, joint ventures eller en regering. Om företaget upplever att det saknar inflytande att påverka bör företaget söka möjligheter att öka sitt inflytande. Alltså friskrivs inte företag som saknar inflytande från ansvaret att ändå försöka påverka.

Övning:

Gruvföretaget XYZ bryter koppar i Filippinerna. Gruvföretaget har anställt ett säkerhetsbolag för att vakta gruvan. Det framkommer att säkerhetsföretaget under flera år har uppträtt hotfullt mot lokalbefolkningen runt gruvan och även misshandlat människor. Gruvföretaget har inte gjort tillräckligt för att stoppa det utan låtit det fortgå. Gruvföretaget har flera stora kunder. En av dessa är företaget ABC. ABC köper koppar från den aktuella gruvan och har först nu fått kännedom om säkerhetsbolagets övergrepp. Diskutera: På vilket sätt är gruvföretaget XYZ, säkerhetsbolaget och köparen ABC involverade i övergreppen på lokalbefolkningen? Orsakar, bidrar eller står de i samband till övergreppen? Diskutera även vad företagen förväntas göra utifrån FN:s vägledande principer.

Diskussionsfrågor för företag:

Vilka har företaget direkt inflytande över och på vilket sätt? Vilka samarbetsmöjligheter finns? Har företaget utövat sitt inflytande någon gång? Vad hände?

Tips! 

Organisationen Shift, som verkar som rådgivare åt företag och regeringar, har utvecklat en vägledning för företag att förstå kopplingarna till mänskliga rättigheter och hur de kan agera. 


Tillbaka till Företagsansvar