STATENS SKYLDIGHET ATT SKYDDA

 

Foto: Roland Brockmann/MISEREOR

Ansvaret för att skydda de mänskliga rättigheterna vilar på staterna. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter slår fast att stater har en skyldighet att skydda mot kränkningar av mänskliga rättigheter utförda av tredje part, inklusive företag. Sådana kränkningar drabbar ofta människor som redan är särskilt utsatta. Det kan exempelvis handla om ursprungsfolks rätt till sin mark, lokala bybor som tvångsförflyttas och får svårt att försörja sina familjer eller undermåliga arbetsvillkor för arbetare inom utvinningsindustrin. Stater ska ta relevanta steg för att förhindra, undersöka, straffa och gottgöra kränkningar genom policies, lagstiftning och regleringar. Stater ska vara tydliga med att de förväntar sig att alla företag som är etablerade inom det egna territoriet och/eller den egna jurisdiktionen respekterar de mänskliga rättigheterna i all sin verksamhet.

FN:s principer slår fast att stater bör använda sig av en ”smart mix” av bindande regler och frivilliga riktlinjer för att säkerställa att företag inte kränker mänskliga rättigheter. Svenska civilsamhällesorganisationer driver frågan om att det behövs en lagstiftning i Sverige med obligatoriska krav på att företag genomför en så kallad Human rights due diligence, d v s en tydlig process för att identifiera och hantera människorättsrisker.

I flera andra europeiska länder har sådana lagstiftningar antagits. Som exempel kan nämnas brittiska Modern Slavery Act (2016), franska Duty of Care (2017) och den holländska lagen om due diligence rörande barnarbete (2019). I Schweiz diskuteras ett lagförslag i parlamentet och i Tyskland finns det ett utkast till en lagtext som diskuteras i olika departement. I Finland lanserade en koalition av över 140 civilsamhällesorganisationer, fackföreningar och företag en kampanj för obligatorisk human rights due diligence 2018. Statskontoret har rekommenderat den svenska regeringen att utreda möjligheten till en lag med krav på företagen att de genomför en human rights due diligence.

Diskussionsfråga:

Borde Sverige införa en lagstiftning med obligatoriska krav på företag att de ska genomföra en human rights due diligence? Borde detta i så fall gälla alla företag eller framför allt företag som är verksamma inom sektorer eller länder/regioner med hög risk för kränkningar av mänskliga rättigheter?

 

Tillbaka till Företagsansvar