Världens regnskogar är hem för omkring 50 procent av världens marklevande djur och växter. Skogarna är också viktiga för att motverka klimatförändringarna, eftersom de tar upp koldioxid från atmosfären och binder det (de är så kallade kolsänkor). Anläggning av gruvor, illegal och ohållbar skogsavverkning, omvandling av skog till jordbruksmark samt storskalig boskapsskötsel är några av orsakerna till skövlingen av tropisk regnskog. 17 procent av regnskogarna i Amazonas har förstörts under de senaste 50 åren.  

Yta i tusen hektar som avverkats årligen 2010-15

Några exempel:

  • Brasiliens president Jair Bolsonaro vill öppna upp för storskalig avverkning i Amazonas för att anlägga sojaodlingar, starta gruvdrift och driva upp boskap för köttproduktion. Detta skulle få förödande konsekvenser för lokal- och ursprungsbefolkningen som är beroende av skogen för sitt uppehälle, det rika djurlivet och för jordens klimat. Sedan Bolsonaro tillträdde som president har ett område större än Gotland huggits ner och samtidigt har skyddet för skogen försvagats. Bränderna i Amazonas i augusti 2019 har gjort situationen akut.
  • Perus regnskog är den fjärde största i världen och en av de rikaste på biologisk mångfald. Skogen är hem för över 3,5 miljoner människor, bland dem 60 olika ursprungsfolk. Men illegal skogsavverkning är utbredd och utgör ett stort hot mot skogarna. En rapport från Global Witness visar att landets största sågverk processar illegalt timmer och att skogsbolag utnyttjar korrumperade myndigheter för att förfalska dokument om var timret kommer ifrån.
  • Global Witness varnar för att europeiska företag importerar illegalt timmer från Kongo-Kinshasa. Tio företag uppges 2018 ha sålt timmer motsvarande ca 2 miljoner euro. Träden har avverkats och timret sålts av landets näst största timmerexportör. Illegal och ohållbar avverkning är ett av de största hoten mot skogen, som är världens näst största regnskog och ger miljontals människor mat, vatten och försörjning. Den biologiska mångfalden är enorm med tusentals olika växt- och djurarter.
  • Stora risker för skogsbolag i Kamerun

    Tropiskt skogsbruk är en högrisksektor eftersom avverkningen ofta påverkar de unika skogarna liksom rättigheter och uppehälle för lokal- och ursprungsbefolkning i områdena. Swedwatch har undersökt effekter av skogsbolags verksamhet i Kamerun. Avverkning för att anlägga gummiplantager av asiatiska och inhemska företag ledde till att bybor fördrevs från sina hem och mänskliga rättigheter kränktes. Avverkning av ett holländskt och ett franskt företag för att producera timmer påverkade bybors tillgång till vatten och möjligheter att jaga och bedriva småskaligt jordbruk. Representanter för ursprungsfolk hävdade att deras möjligheter att försörja sig på skogens resurser hade försämrats. Skogsbolag som är verksamma i tropiska länder uppmanas att genomföra risk- och konsekvensanalyser vad gäller både mänskliga rättigheter och miljöpåverkan (så kallad due diligence). Företag som köper tropiskt timmer uppmanas att försäkra sig om att leverantörerna har genomfört sådana analyser.

    Lokalbefolkningen anser att en huvudorsak till att djurlivet minskar i områdena är de vägar som skogsbolagen byggt genom skogen. ”Nu kan tjuvjägarna köra in i skogen på de nya vägarna utan att bli sedda, och de anlitar lokala jägare och ger dem vapen för att jaga de vilda djuren”, säger en bybo till Swedwatch.

    Urfolket Baka i Kamerun är beroende av att jaga och samla växter och andra produkter från skogen för sin försörjning. Skogsavverkning och storskaliga jordbruksplantager inkräktar nu på deras områden. Foto: Swedwatch